fbpx

Filozofie hodnocení

Když většina lidí zaslechne slovo hodnocení, vybaví se jim „testy“ a „stres“. Hodnocení je však zásadní součástí vzdělávání každého studenta. Pokud má však jasný účel, umožňuje studentům cítit se sebejistě, být hrdí na své úspěchy a zlepšuje kvalitu budoucího učení.

Hodnocení na Gymnáziu Livingston bude:

Různorodé,

aby studenti měli možnost radovat se ze svých úspěchů.

Informovat o učení,

aby studenti mohli v budoucnu uspět.

Minimalizovat stres

a rozvíjet odolnost.

Transparentní a spravedlivé.

Hodnocení může sloužit několika účelům:

Vstupní hodnocení

(např. CAT 4 na začátku roku nebo rychlý kvíz na začátku hodiny) k posouzení dosavadních znalostí studenta. To umožní učiteli naplánovat výuku tak, aby zohledňovala individuální potřeby studenta, aby se zajistilo, že nezaostává, nebo aby nadaní studenti byli adekvátně rozvíjeni nad rámec běžného programu.

Formativní hodnocení,

které bude probíhat pravidelně, bude mít podobu projektu, ústní prezentace, testu, eseje nebo praktické práce. Účelem tohoto hodnocení je informovat pro potřeby budoucí vyučování a učení a dát studentům příležitost reflektovat svůj pokrok a diskutovat o dalším postupu.

Sumativní hodnocení,

které může mít různou formu, například esej, projekt, debatu nebo test. Obvykle je hodnoceno dle kritérií externích hodnotících orgánů (např. Cambridge, MŠMT) a slouží k poskytnutí měřítka znalostí a dovedností až do daného okamžiku. Není navrženo jako „číslo“ nebo „písmeno“ k označení úspěchu či neúspěchu, ale jako výchozí bod pro diskusi o dalším postupu a případných překážkách pro zajištění budoucího pokroku. Toto je skvělý způsob, jak připravit studenty na externě hodnocené zkoušky, což znamená, že jsou dobře připraveni na závěr svého školního života bez velkých úrovní stresu a úzkosti.

Setkání s rodiči a studenty

Minimálně třikrát ročně se konají diskuse mezi studenty, rodiči a učiteli o sebehodnocení studentů a hodnocení učitelů, vývoji směrem k dosažení cílů studentského profilu a pokroku oproti externím metrikám. Tato setkání by měla být vedena studenty a facilitována učiteli s cílem povzbuzovat studenty k reflexi a aktivnímu zapojení do svého procesu učení, místo aby byli pasivními pozorovateli rozhovorů mezi rodiči a učiteli.

Aktuální akademická úroveň

(podle kritérií MŠMT)

Míra úsilí

(na základě účasti ve třídě a úsilí věnovaného hodnocení/domácím úkolům, odděleně od akademických známek)

Odhadované známky

(podle externích hodnotících orgánů)

Známkování:

Nevěříme v označování studentských prací pouze červeným inkoustem, číslem nebo písmenem a krátkým komentářem; je to demotivující přístup, který rozděluje testudenty na „dobré“ a „špatné“. Místo toho budou hodnocené práce posuzovány následujícím způsobem:

Hodnocení studentem
  • Studenti budou sami (v závislosti na typu práce) hodnotit svou práci nebo práci svých spolužáků, přidělovat akademické hodnocení i hodnocení úsilí dle potřeby. Studenti by měli přidat dva komentáře: jeden vyjadřující, na co jsou hrdí, a jeden vyjadřující oblasti ke zlepšení.
Hodnocení učitelem
  • Učitelé posoudí známky a komentáře studentů a přidají odpovídající hodnocení znalostí a úsilí. Učitel může navrhnout další hodnocení, identifikovat oblasti ke zlepšení a také posoudit kvalitu jazyka, aby pomohl studentům rozvíjet používání češtiny (nebo angličtiny) v akademickém prostředí. Komentáře učitelů musí být podpůrné, s cílem pomoci studentovi zlepšit se, nikoli hodnotit „kvalitu“ práce studenta. Učitelé budou několikrát ročně kontrolovat zpětnou vazbu kolegů, aby zajistili jednotný standard.

Akademická integrita:

Tyto zásady by měly být přečteny spolu s politikou akademické integrity.

Copyright 2014 - 2024 Gymnázium Livingston, všechna práva vyhrazena