fbpx

Výhody jazykově zaměřeného vzdělávání

Usilujeme o to, aby všichni naši studenti dokonale ovládali nejen český jazyk, ale aby byli současně plynulí v angličtině a měli dobrou znalost třetího jazyka.

Zvýšené kognitivní schopnosti

Učení více jazyků zlepšuje schopnosti v oblasti uvažování, učení a kreativity.

Lepší akademické výsledky

Studenti dosahují vynikajících akademických výsledků v obou jazycích.

Kulturní kompetence

Dvojjazyčné vzdělávání podporuje vzájemné porozumění a toleranci.

Kvalitnější pracovní příležitosti

Dvojjazyčně vzdělaní jedinci mají konkurenční výhodu na trhu práce.

Zdraví mozku

Znalost více jazyků může snížit riziko kognitivního úpadku.

Pozitivní dopad na standardizované testy

Studenti se znalostí dvou jazyků dosahují velmi dobrých výsledků u zkoušek.

Sociální a emoční přínos

Schopnost komunikovat ve více jazycích zvyšuje sebevědomí a přizpůsobivost.

Zachování dědictví jazyka

Dvojjazyčné vzdělávání udržuje kulturní tradice.

Jazyk na gymnáziu

Většina studentů studujících na Gymnáziu Livingston je české národnosti a čeština je jejich prvním jazykem (L1). Všichni studenti budou jako svůj druhý jazyk (L2) studovat angličtinu a další cizí jazyk.

Studenti se ve škole setkají s různými druhy používání jazyka.

Základní dovednosti mezilidské komunikace: jedná se o sociální jazyk studentů, který používají v každodenním životě. Studenti mohou komunikovat buď v angličtině, nebo v češtině, obvykle ústně, na vysoké úrovni.

Třídní jazyk

Jedná se o jazyk, který tvoří rámec výuky (tj. udílení pokynů). Může to být čeština nebo angličtina v závislosti na kontextu hodiny a probíraného předmětu. Tento jazyk se zpravidla opakuje a studenti si ho rychle osvojí.

Kognitivní akademický jazyk

Jedná se o akademický, obsahový jazyk lekce, který budou muset studenti zvládnout, aby prokázali, že danému tématu rozumí. Od studentů se očekává, že budou skládat zkoušky Cambridge IGCSE z angličtiny, matematiky, přírodních věd a IT, a proto budou muset rozvíjet akademický jazyk rozvíjet.

Plynulost na základní komunikační úrovni neznamená znalost akademického jazyka

Studenti mohou být schopni komunikovat v L2 (např. mluvit o svých zájmech, pocitech, aktivitách atd.), ale nemusí být schopni napsat rozsáhlejší práci, která ilustruje návaznost, složitost nebo jasnost jejich úvah.

Všichni studenti bez ohledu na svůj mateřský jazyk budou potřebovat pomoc při rozvoji jazyka akademického, ale studenti, kteří se učí L2, budou potřebovat větší podporu při výuce L2 než L1, protože se s tímto typem jazyka mohou setkat pouze ve škole.Úloha učitele na Livingstonu je být jak oborovým učitelem, tak učitelem akademického jazyka. Každá hodina, bez ohledu na předmět, je hodinou jazyka (buď L1, nebo L2). Učební plán anglického jazyka je integrován s učebním plánem obsahu (CLIL), přičemž je nezbytné společné plánování mezi učiteli anglického jazyka a učiteli předmětů.

Učitelé
  • Jsou si vědomi svojí dvojí odpovědnosti za výuku obsahu (předmětu) a zároveň podporu jazyka.
  • Používají při výuce funkční jazyk.
  • Vybírají a sdílí se studenty slovní zásobu, kterou je třeba se pro výuku obsahu předem naučit.
  • Rozlišují mezi jazykem užitečným pro jakýkoli předmět a jazykem, který je specifický pro daný předmět.
  • Rozeznávají jazyk, který se používá a očekává v otázkách a pokynech ke zkoušce Cambridge IGCSE a české maturitě.
  • Zohledňují při plánování výuky jazykové požadavky a potřeby studentů
Splnění výše uvedeného umožní
  • Podpořit studenty v tom, aby byli úspěšní v rozvíjení své znalosti v L1 a zároveň se zdokonalovali v L2.
  • Podpořit studenty se slabší kompetencí v L2 a pomoci jim k rychlejšímu pokroku.
  • Odhalit kognitivní procesy potřebné k úspěchu v mezinárodních i českých zkouškách.

Čeština jako druhý jazyk

Chápeme, že mezinárodní studenti mohou mít potíže s nalezením školy, která by vyhovovala jejich specifickým jazykovým potřebám. Jsme si vědomi, že čeština může být pro tyto studenty velmi náročná, avšak zároveň je nezbytná pro každodenní život v České republice. Zavazujeme se k tomu, aby český jazyk nebyl překážkou ve vzdělávání ani při získávání kvalifikací potřebných pro postup na vyšší vzdělávací úroveň. Náš tým učitelů přizpůsobuje výuku různým jazykovým potřebám studentů a nabízíme také kurzy českého jazyka zaměřené specificky na studenty, kteří se učí češtinu jako druhý jazyk.

Další jazyky

Všichni studenti budou během svého studia studovat třetí jazyk. V současné době nabízíme španělštinu, avšak na základě zájmu mohou být nabídnuty i další jazyky.

Copyright 2014 - 2024 Gymnázium Livingston, všechna práva vyhrazena